PRESS

ผลสำรวจ เปิดหัวใจชาย เลือกหญิงแบบไหนเป็นภรรยา


9 มกราคม 2556
 NadDate Exclusive เผยผลสำรวจเปิดหัวใจผู้ชาย พบ ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตัวเอง และเหตุผลที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เพราะต้องการสร้างครอบครัว โดยเลือกคู่ชีวิตที่เป็นคนคิดบวก คุยกันได้ทุกเรื่อง รู้จักใช้เงินอย่างมีประโยชน์ รู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น แต่ไม่เลือกผู้หญิงที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา คิดลบ ขี้หึง พบแนวโน้มมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยเปิดใจรับหญิงผ่านชีวิตคู่มาแล้ว แต่สถานภาพปัจจุบันต้องเป็นอิสระจากคู่ชีวิตเดิม
นางนทีทอง ทองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้ก่อตั้ง บริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive และเว็บไซต์หาคู่ Premium Mate เปิดเผยว่า เพื่อให้หญิงและชายเข้าใจความคิดของกันและกันมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดทำแบบแบบสอบถามและเผยแพร่ผลการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “มุมมองของผู้ชายในการเลือกภรรยา" โดยสอบถามผู้ชายกลุ่มรายได้ 25,000 - 100,000 บาท จำนวน 578 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ได้แก่ พนักงานบริษัท, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาชีพเฉพาะทาง (แพทย์, พยาบาล, ทนาย, วิศวกร ฯลฯ), ผู้บริหารระดับกลาง-สูง, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, อาชีพในเครื่องแบบ (ทหาร, ตำรวจ), อาชีพอิสระ (นายหน้า, ที่ปรึกษา, วิทยากร), และครูอาจารย์
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเกือบทั้งหมดเป็นชายโสดคิดเป็นร้อยละ 73
สำหรับมุมมองในการเลือกคู่ชีวิต กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67 เลือกคู่ครองด้วยตนเอง ที่เหลือคนรอบข้างมีส่วนช่วยตัดสินใจ กล่าวคือ พ่อแม่ ร้อยละ 13, เพื่อน ร้อยละ 9, พี่น้อง ร้อยละ 6 ที่น่าสนใจคือร้อยละ 2 ระบุว่าลูกมีส่วนช่วยเลือกคู่ชีวิตคนใหม่
ในขณะที่ผู้หญิงมักมีอาชีพของผู้ชายในฝัน แบบสอบถามนี้จึงตั้งคำถามกับผู้ชายถึงอาชีพของหญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิต ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 33 เห็นว่า อาชีพใดก็ได้ที่สุจริต โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60 ต้องการสานสัมพันธ์กับหญิงโสด ขณะที่ผู้ชายอีกร้อยละ 40 ไม่ตั้งข้อรังเกียจหญิงที่ผ่านชีวิตคู่มาแล้ว เพียงแต่สถานภาพปัจจุบันต้องเป็นอิสระจากคู่ กล่าวคือ ร้อยละ 17 ยินดีสานสัมพันธ์กับหญิงที่หย่าแล้ว, ร้อยละ 15 ยินดีสานสัมพันธ์กับหญิงที่มีสถานภาพหม้าย และร้อยละ 5 ยินดีสานสัมพันธ์กับหญิงที่ขณะนี้แยกกันอยู่กับคู่ชีวิตเดิม
ด้านการศึกษาของหญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิต ผู้ชายร้อยละ 38 ต้องการให้คู่ชีวิตจบปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 22 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของฝ่ายหญิง
เจาะลึกถึงเหตุผลที่ผู้ชายต้องการให้มีใครสักคนมาอยู่เคียงข้าง พบว่า ร้อยละ 23 ต้องการสร้างครอบครัวและมีบุตร ร้อยละ 22 ต้องการมีคนดูแลใส่ใจ ร้อยละ 18 เพราะเหงา และอีกร้อยละ 18 เช่นกันที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากเพศตรงข้าม ขณะที่ร้อยละ 7 เพราะเศร้า อกหักจากรักเดิมที่ไม่สมหวัง และอีกร้อยละ 7 เพราะต้องการเรื่องเซ็กซ์
เพื่อสะท้อนภาพความคิดของผู้ชายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้จึงตั้งคำถามถึง คุณสมบัติต่างๆ ของผู้หญิง ที่ทำให้ผู้ชายตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วย แบ่งเป็น 7 คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่
1) ด้านความฉลาด พบว่า ผู้ชายเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่เลือกเพราะผู้หญิงมีการศึกษาสูง ขณะที่เกือบทั้งหมดให้ความสำคัญกับความฉลาดทางสังคมมากกว่า กล่าวคือ ร้อยละ 23 เลือกผู้หญิงที่รู้จักใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่พูดจาถูกกาละเทศะ ร้อยละ 14 เลือกผู้หญิงที่มีสไตล์และบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง ร้อยละ 14 เลือกผู้หญิงที่มีไหวพริบ ร้อยละ 13 เลือกผู้หญิงที่แต่งกายได้ถูกกาละเทศะ และร้อยละ 10 เลือกผู้หญิงทำงานเก่ง
2) ด้านความอ่อนโยน ผู้ชายมากถึงร้อยละ 35 เลือกคู่ชีวิตที่เป็นคนคิดบวก ใกล้เคียงอย่างมากกับร้อยละ 34 เลือกคู่ชีวิตที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และร้อยละ 31 เลือกคู่ชีวิตที่พูดจาน่าฟัง
3) ด้านความสามารถในการหารายได้ ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 34 เลือกคู่ชีวิตที่รู้จักใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ร้อยละ 19 เลือกผู้หญิงที่ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ร้อยละ 17 เลือกคู่ชีวิตที่มีหัวคิดทางการค้า
4) ด้านความเป็นแม่ศรีเรือน พบว่า ผู้ชายร้อยละ 27 เลือกผู้หญิงที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 26 เลือกผู้หญิงที่จะสามารถดูแลสามีและลูกได้ดี ร้อยละ 24 เลือกผู้หญิงที่รักษาความสะอาด ขณะที่ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลายจวัก ทำอาหารเก่ง และร้อยละ 7 เลือกผู้หญิงที่มีความสามารถในการทำงานฝีมือ
5) ด้านความซื่อสัตย์ ผู้ชายร้อยละ 31 เลือกผู้หญิงที่เขาสามารถไว้วางใจได้ทุกเรื่อง ร้อยละ 29 เลือกหญิงที่รักเดียวใจเดียว ร้อยละ 24 เลือกผู้หญิงที่ไม่โกหกหลอกลวง ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงาน
6) ด้านการสื่อสาร ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 36 เลือกผู้หญิงที่คุยกันได้ทุกเรื่องมาเป็นคู่ชีวิต ร้อยละ 28 เลือกผู้หญิงที่เข้าใจอะไรได้ง่าย ร้อยละ 20 เลือกผู้หญิงที่คุยได้ถูกคอ และร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่เป็นผู้ฟังที่ดีมาเป็นคู่ชีวิต
7) ด้านการส่งเสริมในด้านต่างๆ ผู้ชายร้อยละ 23 เลือกคู่ช่วิตที่คอยเป็นห่วงเป็นใย เอาอกเอาใจ ขณะที่ร้อยละ 20 เลือกคู่ชีวิตที่ช่วยเตือนสติเขาได้ ร้อยละ 18 เลือกคู่ชีวิตที่ใส่ใจในความรัก และร้อยละ 17 เลือกคู่ชีวิตที่ชอบดูแลคนในครอบครัว
น่าสนใจว่า มีนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงบางเรื่องที่ทำให้ผู้ชายจะไม่เลือกมาเป็นภรรยาเลย นั่นคือ ผู้หญิงที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา คิดแต่เรื่องลบ และขี้หึง แต่ผู้ชายจะเลือกคู่ชีวิตที่มีอุปนิสัยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่จู้จี้จุกจิก ไม่ขี้บ่น อาจมีความขี้อ้อน ขี้เล่น และสามารถเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี
สำหรับพฤติกรรมของผู้หญิงเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 61 รับได้หากคู่ชีวิตจะดื่มบ้างเมื่อเข้าสังคม ร้อยละ 38 เลือกผู้หญิงที่ไม่ดื่มสุรา และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เลือกคู่ชีวิตที่ดื่มสุราเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่หากเป็นการสูบบุหรี่ ผู้ชายเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 83 เลือกคู่ชีวิตที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 14 เลือกคู่ชีวิตที่สูบบ้างในบางโอกาส ร้อยละ 4 เลือกคู่ชีวิตที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ และผู้ชายเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เลือกคู่ชีวิตที่สูบบุหรี่ทุกวัน
ประเด็นเรื่องชีวิตเซ็กซ์ ผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 77 เห็นว่าควรเป็นแบบร่วมมือกัน ขณะที่ร้อยละ 10 ชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ร้อยละ 8 ชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ร้อยละ 5 ชอบผู้หญิงที่อินโนเซ้นต์ (Innocent) คือไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย
นางนทีทอง ทองไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจครั้งนี้มิได้มองว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกหรือมีอำนาจเหนือกว่า แต่มุ่งหวังให้หญิงและชายได้เข้าใจมุมมองความคิดของกันและกันมากขึ้น
“ที่ผ่านมา เราเลือกทำประเด็นต่างๆ เพื่อค้นความในใจของหญิงและชาย การทำแบบสอบถามเรื่อง “มุมมองของผู้ชายในการเลือกภรรยา" ครั้งนี้ก็เช่นกัน เราต้องการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยให้ผู้หญิงทั้งที่เป็นสาวโสดและแต่งงานแล้วได้เข้าใจมุมมองความคิดของผู้ชายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั้งหญิงและชายพัฒนาความสัมพันธ์ในการเดินเคียงข้างเป็นคู่ชีวิตกันได้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน สิ่งนี้เป็นแนวทางสำคัญของ NadDate Exclusive ที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของหญิงและชาย”
Enquiry Form
Name
Gender
Age
Email
Telephone
Province
Occupation
Find us?
What attracted you to NadDate Exlcusive?